Kender du det når du går ind på dit værelse, og ikke kan huske hvad du skulle? Det var bare Gud der spillede Sims, og annullerede din handlig.


kender-det-når-går-ind-på-dit-værelse-og-ikke-kan-huske-hvad-skulle-det-var-bare-gud-der-spillede-sims-og-annullerede-din-handlig
ida evelynkenderdetnårgårindditværelseogikkekanhuskehvadskulledetvarbaregudderspilledesimsannullerededinhandligkender dudu detdet nårnår dudu gårgår indind påpå ditdit værelseog ikkeikke kankan huskehuske hvadhvad dudu skulledet varvar barebare gudgud derder spilledespillede simsog annulleredeannullerede dindin handligkender du detdu det nårdet når dunår du gårdu går indgår ind påind på ditpå dit værelseog ikke kanikke kan huskekan huske hvadhuske hvad duhvad du skulledet var barevar bare gudbare gud dergud der spillededer spillede simsog annullerede dinannullerede din handligkender du det nårdu det når dudet når du gårnår du går inddu går ind pågår ind på ditind på dit værelseog ikke kan huskeikke kan huske hvadkan huske hvad duhuske hvad du skulledet var bare gudvar bare gud derbare gud der spilledegud der spillede simsog annullerede din handligkender du det når dudu det når du gårdet når du går indnår du går ind pådu går ind på ditgår ind på dit værelseog ikke kan huske hvadikke kan huske hvad dukan huske hvad du skulledet var bare gud dervar bare gud der spilledebare gud der spillede sims

Engang var jeg god til at huske, og jeg kunne gøre alt. Men nu kan jeg bare ikke huske hvordan man gør. -Gammel talemåde
engang-var-jeg-god-til-at-huske-og-jeg-kunne-gøre-alt-men-nu-kan-jeg-bare-ikke-huske-hvordan-man-gør
Her, det er dit job – det er dig der er digter. Hvad fanden er du digter for, hvis du ikke engang kan trøste en pige, der er ked af det -Dan Turèll
her-det-er-dit-job-det-er-dig-der-er-digter-hvad-fanden-er-digter-for-hvis-ikke-engang-kan-trøste-pige-der-er-ked-af-det