Kærlighed uden skænderier, er ik' ægte kærlighed/ Man sir' jo den der sårer dig dybest, er den person som elsker dig højst'


kærlighed-uden-skænderier-er-ik'-ægte-kærlighed-man-sir'-jo-den-der-sårer-dig-dybest-er-den-person-som-elsker-dig-højst'
mdd kærlighedudenskænderiererik'ægtekærlighedmansir'jodendersårerdigdybestpersonsomelskerhøjst'kærlighed udenuden skænderierer ikik' ægteægte kærlighed/kærlighed/ manman sirsir' jojo denden derder sårersårer digdig dybester denden personperson somsom elskerelsker digdig højstkærlighed uden skænderierer ik' ægteik' ægte kærlighed/ægte kærlighed/ mankærlighed/ man sirman sir' josir' jo denjo den derden der sårerder sårer digsårer dig dybester den personden person somperson som elskersom elsker digelsker dig højster ik' ægte kærlighed/ik' ægte kærlighed/ manægte kærlighed/ man sirkærlighed/ man sir' joman sir' jo densir' jo den derjo den der sårerden der sårer digder sårer dig dybester den person somden person som elskerperson som elsker digsom elsker dig højster ik' ægte kærlighed/ manik' ægte kærlighed/ man sirægte kærlighed/ man sir' jokærlighed/ man sir' jo denman sir' jo den dersir' jo den der sårerjo den der sårer digden der sårer dig dybester den person som elskerden person som elsker digperson som elsker dig højst

Månen er som nattens sol. Solen er som sommerens skæbne. Skæbnen i livet er at finde den ægte kærlighed. Ægte kærlighed, er dig og mig, sammen. -Cecilie
månen-er-som-nattens-sol-solen-er-som-sommerens-skæbne-skæbnen-i-livet-er-at-finde-den-ægte-kærlighed-Ægte-kærlighed-er-dig-og-mig-sammen
Der findes ikke en bog med opskrifter på ægte kærlighed. Kan du lide den kærlighed du har, så er det nok. -Courage
der-findes-ikke-bog-med-opskrifter-på-ægte-kærlighed-kan-lide-den-kærlighed-har-så-er-det-nok