Alle samfundsnormer har en tilbøjelighed til at foretrække visse egenskaber hos borgere og skyde andre til side. Derved opstår ensidige og snæversynede mennesker, som kun oplever tilværelsen halvt eller kvart. De kan godt være lykkelige derved, som koen i sit tøjr måske er veltilfreds, men de er lykkeligere på et ringere grundlag.


alle-samfundsnormer-har-tilbøjelighed-til-at-foretrække-visse-egenskaber-hos-borgere-og-skyde-andre-til-side-derved-opstår-ensidige-og
poul henningsenallesamfundsnormerhartilbøjelighedtilatforetrækkevisseegenskaberhosborgereogskydeandresidedervedopstårensidigesnæversynedemenneskersomkunoplevertilværelsenhalvtellerkvartdekangodtværelykkeligedervedkoensittøjrmåskeerveltilfredsmendelykkeligereringeregrundlagalle samfundsnormersamfundsnormer harhar enen tilbøjelighedtilbøjelighed tiltil atat foretrækkeforetrække vissevisse egenskaberegenskaber hoshos borgereborgere ogog skydeandre tiltil sidederved opståropstår ensidigeensidige ogog snæversynedesnæversynede menneskersom kunkun opleveroplever tilværelsentilværelsen halvthalvt ellereller kvartde kankan godtgodt værevære lykkeligelykkelige dervedsom koenkoen ii sitsit tøjrtøjr måskemåske erer veltilfredsmen dede erer lykkeligerelykkeligere pået ringereringere grundlagalle samfundsnormer harsamfundsnormer har enhar en tilbøjeligheden tilbøjelighed tiltilbøjelighed til attil at foretrækkeat foretrække visseforetrække visse egenskabervisse egenskaber hosegenskaber hos borgerehos borgere ogborgere og skydeog skyde andreskyde andre tilandre til sidederved opstår ensidigeopstår ensidige ogensidige og snæversynedeog snæversynede menneskersom kun opleverkun oplever tilværelsenoplever tilværelsen halvttilværelsen halvt ellerhalvt eller kvartde kan godtkan godt væregodt være lykkeligevære lykkelige dervedsom koen ikoen i siti sit tøjrsit tøjr måsketøjr måske ermåske er veltilfredsmen de erde er lykkeligereer lykkeligere pålykkeligere på etpå et ringereet ringere grundlag

Betragt dig selv som en farveblyant. Du er sikkert ikke alles fortrukne farve, men tro mig, en dag vil der være en eller anden, der har brug for dig - til at kunne fuldføre sit billede. -Hero
betragt-dig-selv-som-farveblyant-du-er-sikkert-ikke-alles-fortrukne-farve-men-tro-mig-dag-vil-der-være-eller-anden-der-har-brug-for-dig-til-at
De forskellige egenskaber og aspekter ved menneskelivet, såsom levetid, godt helbred, succes, lykke osv. som vi finder ønskværdige, afhænger alle af venlighed og et godt hjerte -Dalai Lama
de-forskellige-egenskaber-og-aspekter-ved-menneskelivet-såsom-levetid-godt-helbred-succes-lykke-osv-som-vi-finder-ønskværdige-afhænger-alle-af
Måske er du ikke skabt til det eller den du gerne vil være, men du vil altid være skabt til at være dig selv. -Amanda Rasmussen
måske-er-ikke-skabt-til-det-eller-den-gerne-vil-være-men-vil-altid-være-skabt-til-at-være-dig-selv